40

Projektu 4O u fokusu je rješavanju porasta nacionalizma i ksenofobije u Hrvatskoj osnaživanjem građana_ki, organizacija civilnog društva i donositelja odluka za prepoznavanje i suzbijanje diskriminacije i ksenofobije, odnosno promociju ljudskih prava.

Projekt problemu pristupa holistički, otkrivanje uzroka i posljedica nacionalizma, istraživanje potreba OCD-ova; osvještavanje građana kampanjama za podizanje svijesti o ljudskim pravima; promoviranje dobrih praksi i iskustava Drugoga kroz izvedbene umjetnosti; osnaživanje mladih kroz edukacije o ljudskim pravima, međugeneracijskom i međuetničkom suradnjom u lokalnim zajednicama, te kapacitiranje organizacija civilnog društva u području ljudskih prava i pružanje potpore razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.

S obzirom na kompleksnost problema porasta nacionalizma adresirat ćemo ga kroz tri razine objedinjujući “bottom up” i “top down” pristup: a) na lokalnoj razini u zajednicama u 3 županije kroz direktne aktivnosti – edukacije i provođenje lokalnih intervencija i uključivanje svih aktera lokalne zajednice, predstavnike lokalnih vlasti, škole, nac. manjine (Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Međimurskoj županiji), b) na nacionalnoj razini kroz kampanje za podizanje svijesti, diseminaciju primjera dobre prakse s lokalne razine, predstavu o iskustvima izbjeglištva koju izvode same izbjeglice, zagovaranje usmjereno predstavnicima vlasti c) te na razini civilnoga društva kapacitiranjem OCD-ova.

 

CILJEVI PROJEKTA

— Podizanje svijesti o međunarodnim standardima ljudskih prava kod pripadnika nacionalnih i etničkih manjina i mladih;
— Osnaživanje i educiranje građana za suprotstavljanje diskriminaciji;
Jačanje kapaciteta OCD-ova za zagovaranje i promociju ljudskih prava.

 

O PROJEKTU

Trajanje: 1. 1. 2021. – 31. 12. 2022.
Nositeljica projekta: Inicijativa mladih za ljudska prava
Partneri: Status M, Projekt građanskih prava Sisak, Europski dom Vukovar, Arterarij
Financijska potpora: Ukupna vrijednost projekta 170.147,80 EUR, sufinancirano sredstvima Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj  u ukupnom iznosu od 149.922,00 EUR